Ubytovací řád

Provozní řád
Chata U Lanovky

Nájemník je povinen dodržovat provozní řád v rekreačním objektu. V případě, že ho nežádoucím způsobem porušuje, má pronajímatel právo smluvní poměr zrušit.

Pronájem začíná v den nástupu mezi 15:00 a 18:00 hodinou, ukončení je pak v poslední den pronájmu do 10:00 hodin (jinak na základě písemné dohody nebo e-mailem). V opačném případě má pronajímatel právo účtovat i následující noc.

Po příjezdu zákazník uhradí pronajímateli doplatek ceny nájmu.

Odjezd nájemníků před dohodnutým termínem ukončení nájmu nezakládá nárok na vrácení nespotřebované platby nájemného.

Při příjezdu se nájemníci prokazují platným dokladem totožnosti a zapíší se do soupisu ubytovaných osob (soupis obsahuje: jméno a příjmení, datum narození a bydliště). Užívat pronajatou chalupu smí pouze počet nahlášených osob.
Zákaz pobývání nenahlášených osob!

Pronajímatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit pobyt v případě, že nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu, nebo vyšší počet osob než byl nahlášen, nebo dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby trvání pronájmu (bez vědomí pronajímatele; hosté mohou přijímat návštěvy v objektu pouze s výslovným souhlasem pronajímatele) dojde k jinému porušení podmínek Provozního řádu – Ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za služby. Pronajímatel si tímto vyhrazuje právo vstoupit do objektu během trvání nájmu za účelem kontroly dodržování podmínek Provozního řádu.

Zákazník je povinen uhradit poplatky za spotřebovanou el.energii.

V ceně nejsou zahrnuty rekreační poplatky obce Kořenov.

Za úrazy, poškození či krádež majetku, za odcizení zavazadel v době a místě pronájmu odpovídá nájemník, vyjma hmotné škody způsobené vyšší mocí (povodeň, hurikán, apod.), proto se doporučuje nájemníkům uzavřít vhodné pojištění.

Zákazník má právo užívat veškeré zařízení objektu (vyjma technických místností a půdy). Za škodu, kterou způsobí pronajímateli, odpovídá podle platných předpisů, tj. ztracené nebo poškozené věci mu budou účtovány k náhradě.

Bez výslovného souhlasu pronajímatele není možné provádět změny v prostorách objektu (stěhování nábytku, přemisťování vybavení apod.) a změny na zařízení, opravy a jakékoliv zásahy na el. nebo jiných instalacích.

V celém objektu je zakázáno nakládat s otevřeným ohněm.

Zákazník sepíše s pronajímatelem Ubytovací protokol.

Při ztrátě klíče od objektu uhradí zákazník částku Kč 250,-.

Z objektu je zakázáno vynášet klíč od zadního vchodu. Při opuštění objektu hosté uzamknou zadní vchod z vnitřní strany a odejdou předním vchodem, který uzamknou zvenčí.

Nájemce objektu je povinen svým počínáním předcházet nebezpečí poškození objektu či jeho vybavení a dále předcházet vzniku požáru, a to po celou dobu nájmu.
Z bezpečnostních důvodů zákazník nenechává děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí (zejména v bazénu a na trampolíně!).
V případě, že během užívání objektu vznikne škoda na svěřených předmětech, je zákazník povinen o tomto pronajímatele neprodleně informovat.

Majitel chaty si vyhrazuje právo vstupovat do technických místností rekreačního objektu během pronájmu.

Chata je předána pronajímatelem vždy uklizená ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Případné závady, reklamace či poškození vybavení objektu je nutné ohlásit pronajímateli bez prodlení.

Hosté jsou povinni udržovat pořádek a čistotu po celou dobu nájmu ve všech prostorách i okolí (úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k pronájmu) a odevzdat objekt včetně inventáře ve stejném stavu, v jakém jej převzali – tedy uklizený. Hosté jsou v den odjezdu povinni umýt nádobí, stáhnout ložní prádlo, otřít stoly, zamést a setřít podlahy.

Během pronájmu je nutné zajistit ochranu vybavení a zařízení chaty proti poškození, zejména pak postele a sedací soupravy proti mechanickému poškození skákáním a znečištěním dětmi, které nejsou doposud schopny osobní hygieny!

Pro úschovu kol, lyží a kočárků slouží uzamykatelná místnost z druhé strany objektu. Zákaz odkládání těchto a podobných předmětů do chodby objektu (např. nosiče kol).

Prostor přede dveřmi od technických místností hosté udržují přístupný.

Jiný než letní zahradní nábytek není dovoleno vynášet ven z objektu.

Na ovocných stromech se děti pohybují pouze pod dozorem dospělé osoby a to vždy tak, aby nedošlo k poškození větví (zejména houpáním a skákáním na stromech).

Rozdělávání ohně je povoleno pouze ve venkovním grilu a ohništi, kdy po skončení je host povinen tento oheň řádně uhasit.

Hosté jsou povinni se v objektu přezouvat – vhodnou domácí obuv na přezutí si vezme nájemník s sebou.

Před odchodem z objektu musí být vypnuté veškeré spotřebiče (vyjma chladničky), vypnuté vodovodní kohouty, zavřena všechna okna a zamčeny dveře.

Psi a jiná domácí zvířata mohou být umístěna v prostorách chaty pouze se souhlasem pronajímatele. Majitel zvířete je povinen na požádání prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu.

Zvířata nesmí odpočívat – ležet na lůžku nebo na ostatním zařízení, které
slouží k odpočinku hosta. Nelze užívat sprchu ke koupání nebo mytí zvířat.
Ke krmení nesmí být používán inventář, který slouží k přípravě nebo podávání pokrmů hostům. Odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku objektu nese osoba, která zvíře doprovází. Tato osoba dále odpovídá za sběr a odstranění zvířecích exkrementů v okolí objektu.

uvítáme, pokud budete třídit odpad – min. žádáme o vytřídění skla mimo
odpadkový pytel (hrozí protržení)
vlhčené ubrousky, pleny a vložky nevhazujte do WC mísy, ale do koše
– kouření je možné pouze na venkovní terase (v době, kdy je přístupná – tj. není sníh)
. sběr sezónního ovoce je možný pouze pro vlastní potřebu

Zimní sezóna
– v tomto období hosté používají pouze přední vchod
– důrazně žádáme aby se hosté nepohybovali pod střešním převisem, jelikož dochází k
sesuvům sněhu a ledu ze střechy, a řídili se aktuálními pokyny správce
– k lyžárně a na sjezdovku hosté chodí s nejvyšší obezřetností po vzdálenější straně
cesty směrem od domu
– z důvodu sesuvů ledu je v tomto období venkovní terasa uzavřena
– veškerý pohyb pod domem – tedy kolem zadního vchodu, terasy, kotelny a jezírka je
přísně zakázán!
– z důvodu zavzdušňování radiátorů je zakázáno v objektu otevírat okna na dobu delší
než je potřeba k rychlému vyvětrání – to samé platí i u dveří od hlavního vchodu
– v tomto období je také zakázáno otevírání stropního okna v kuchyňce v podkroví

Bazén
– o čistotu bazénu se starají hosté sami (vybíráním hrubých nečistot pomocí
hladinové síťky)
– ve dnech, kdy bazén používáte doporučujeme na noc pouštět filtraci (max však po
dobu 12 hodin)
– z bezpečnostních důvodů filtraci nezapínejte v době, kdy se v bazéně koupete!
– děti se koupou v bazénu pouze pod dohledem dospělé osoby!
– do bazénu se nesmí skákat, přeskakovat vzduchový límec, opírat se o něj ani na
něm sedět, nosit do bazénu jídlo, nápoje a ostré předměty, vhazovat do bazénu
trávu, kůru, písek a kamení!
– do bazénu hosté vstupují pouze s omytými nohami (vanička k oplachu je součástí bazénu)
– údržbu bazénu chemickými prostředky provádí pronajímatel
– dbejte na předepsanou výšku hladiny v bazénu dle nakreslené rysky (při deštích
odčerpejte přebytečnou vodu z bazénu)
– voda nesmí klesnout pod hranici spojek k hadicím filtrace!
– bazén nevypouštějte

Trampolína
– dítě se pohybuje na trampolíně pouze pod dohledem dospělé osoby
– dospělá osoba je povinna se přesvědčit před samotným vstupem dítěte na
trampolínu o její stabilitě kontrolou dotažení šroubů na nosných tyčích a překrytí
ochranné fólie přes pružiny
– při vstupu na trampolínu více jak 1 osoby hrozí nebezpečí vážného zranění
– na trampolínu vstupujte pouze bosí nebo v ponožkách
– při vstupu na trampolínu ochrannou obvodovou fólii překročte (nevstupujte na ní
– hrozí poškození pružin)
– dospělá osoba je povinná dohlédnout aby pod trampolínu nikdo nevstupoval (ani
domácí mazlíčci)

Jezírko
– do jezírka nevhazujte cizí předměty (zejména kamení, větve, kůru či trávu)
– přísný zákaz koupání hostů i psích mazlíčků v jezírku!
– ryby nekrmte a ani nelovte
– pro jezírko a jeho bezprostřední okolí (vyznačené plotem) platí přísný zákaz
vstupu